1. Lygių galimybių principas

Visi vaikai vienodai mylimi, gerbiami, išklausomi, paguodžiami, skatinami sėkmei.

Sudaromos vienodos sąlygas veikti, ugdytis, suteikiama maksimali laisvė vaikų gebėjimų sklaidai, leidžiant patiems aiškintis ir spręsti problemas, skatinant bendradarbiauti, mokant pagarbaus elgesio ir supratimo.

2. Integracijos principas

Siekiama, kad ugdymo įstaigoje vyrautų teigiamų emocijų prisodrinta aplinka, padedanti vaikui atrasti save, pažįstant savo polinkius, gebėjimus, kūrybiškumo pradus, kuriant ryšius su kitais žmonėmis ir aplinka.

3. Harmoningo augimo principas

Vaikas pripažįstamas unikaliu ir pagrindiniu savo augimo veikėju.

4. Bendruomeniškumo principas

Puoselėjami ir kuriami atviri santykiai ir partnerystė tarp vaikų, pedagogų ir tėvų.

Šeimos ir darželio sąveika grindžiama aktyviu tėvų dalyvavimu ugdymo procese, pagarbia iniciatyvų derme, tėvų pedagoginiu švietimu.

5. Individualizacijos principas

Atsižvelgiant į tai, kad vaikai skiriasi fizinės ir psichinės brandos tempu, charakteriu, temperamentu, pasaulio pažinimo stiliumi ir būdais, sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui lavėti tiek, kiek jis tam turi fizinių ir dvasinių galių. Vaikai priimami tokie, kokie yra, o ne tokie, kokius norėtume matyti. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikams, turintiems specifinių problemų – gabiems, atsiliekantiems, apleistiems.