Projektai

  • Įstaigos pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvauja socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai“.
  • Lopšelio-darželio ,,Giliukas“ pedagogai drauge su 5–kiais Lietuvos darželiais dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte ,,Mąstymo mokykla“ vaikams“.
  • Įstaigos pedagogai yra ES projekto ,,Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ konsultantai.
  • Įstaiga dalyvauja ES remiamoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“ programoje.