,,Mąstymo mokykla – pasitikėjimo savimi pedagogika‘‘

,,Mąstymo mokykla – pasitikėjimo savimi pedagogika‘‘

       Projekto ,,Mąstymo mokykla“ vaikams“ tikslas – sustiprinti ugdytinių kritinio, kūrybinio bei aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų ugdymą, kuriant  visą įstaigą apimančią „Mąstymo mokyklos“ ugdymo metodiką.
Pagrindiniai „Mąstymo mokyklos“ metodo principai:
      – Vaikas – ugdomojo proceso centras,  jis pats kuria savo žinojimą, aktyviai ieško ir autentiškai perpranta informaciją. Pedagogas yra jo partneris, padedantis suprasti ir atrasti, klausinėti, patirti ir bendradarbiauti. 
      – Kognityvinių vaiko gebėjimų ugdymas t.y.  mokymasis tyrinėjant, keliant klausimus, reflektuojant.
      – Kūrimas unikalios visą įstaigą apimančios kultūros, kurioje pedagogai nuolat kartu apmąsto tai, ką ir kaip mokosi ir išmoksta, reflektuoja, tikslingai bendrai perplanuoja ugdomąją veiklą, siekdami labai konkrečių ugdymosi tikslų.

„Mąstymo mokyklos“ metodo esminė idėja –

Vaikui ugdymo(si) procese turi būti suteikta galimybė pačiam susikurti savo žinojimą bei patirtį, aktyviai ieškant ir autentiškai perprantant informaciją. Vaikas –  pagrindinis ugdomojo proceso veikėjas. Pedagogas atlieka pagalbininko vaidmenį.

Svarbus „Mąstymo mokyklos“ metodo elementas yra meta-kognityvinių savistabos ir refleksijos gebėjimų ugdymas.
 

Parašykite komentarą